PROMOCIÓ ÈXIT ESCOLAR

Garantir la possibilitat de l’èxit escolar a infants adolescents i joves dels barris de Ponent i Sant Salvador amb programes adaptats a les seves necessitats.

TEA

Els Tallers d’estudis Assistits és un programa que sorgeix del Pla Educatiu d’Entorn , on el principal objectiu és potenciar la igualtat d’oportunitats, evitar qualsevol tipus de marginació i/o exclusió i afavorir l’èxit escolar de l’alumnat del centre, és per això que la nostra entitat es vol sumar a la tasca de les escoles per prevenir o actuar en situacions de vulnerabilitat social. La Fundació porta realitzant aquest programa des de el 2007 als barris de ponent de Tarragona i ara actualment també Sant Salvador.

Beques

FOTO 2El projecte de BEQUES ESCOLARS es un projecte de Fundació CATALUNYA LA PEDRERA que consisteix en un programa de beques per a alumnes de 10 a 16 anys orientativament, coincidint amb el canvi d’etapa d’Educació Primària a Educació Secundària per tal d’incidir en el seu èxit acadèmic.

Es treballa amb l’entorn socioeducatiu de l’infant o jove tant pel que fa a la detecció de necessitats com al seguiment del seu procés per tal de respondre a la seva situació individual en relació a tres àmbits principals: família, centre educatiu i entorn social.

La beca concedida pretén respondre de manera individual a situacions de dificultat econòmica per accedir als llibres i materials escolars complementaris, a situacions de necessitats de reforç educatiu per al seguiment del curs acadèmic i a un seguiment educatiu individualitzat a través d’un pla d’acció tutorial.

PAS (Bonavista)

El PAS és un Projecte d’Acció Socioeducativa l’objectiu del qual és proporcionar als alumnes recolzament afectiu i escolar atenent les necessitats individuals i socials dels infants per tal de superar el fracàs escolar i l’exclusió social. El perfil dels infants que assisteixen són alumnes escolaritzats al barri de Bonavista (Tarragona) menors de 16 anys i derivats per les comissions socials de l’Institut i Escola del barri. A més a més, es fa un treball de coordinació constant amb els Serveis Socials de referència.

Les activitats que es realitzen en el projecte són les següents:

 • Seguiment de l’agenda
 • Realització de les tasques escolars amb autonomia
 • Explicació i ampliació de conceptes
 • Ampliació de vocabulari i estructures lingüístiques
 • Reforç de l’atenció
 • Tècniques d’estudi
 • Organització del material i les feines de la setmana
 • Col·laboració amb els companys
 • Coordinació amb els tutors/especialistes dels alumnes i amb les famílies

Qui desenvolupa aquest projecte és un equip de persones voluntàries, amb l’acompanyament i suport de la referent del Centre Obert de Bonavista de Serveis Socials i una persona de la Fundació Casal l’Amic.

EDUCACIÓ NO FORMAL

Centre Obert

FOTO 8El Centre Obert de la Fundació Casal l’Amic és un projecte socioeducatiu d’atenció a la infància que es desenvolupa al barri Campclar de Tarragona; tot i que també s’atén a infants d’altres barris de ponent.

Està constituït des de 1989 amb el suport del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i, actualment atén a 40 infants d’entre 4 i 12 anys en horari extraescolar.

La finalitat de la tasca socioeducativa que es desenvolupa en aquest projecte és proporcionar atenció als menors afavorint el seu desenvolupament personal, integració social i adquisició d’aprenentatges, prevenir i detectar situacions de risc i compensar dèficits socioeducatius.

Es treballa mitjançant l’estimulació i promoció del desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, el temps de lleure i la compensació de deficiències socioeducatives de manera individual, de grup, familiar, amb la xarxa i comunitari.

Es realitzen activitats molt diverses, entre les que destaquem:

 • Activitats de promoció dels drets dels infants, vinculades al projecte Educo
 • Rugby com a eina d’integració social, en col·laboració amb el Club de Rugbi de
 • Tarragona
 • Activitats de promoció de la resiliència
 • Ús d’espais públics propers i sortides de descoberta del territori tant amb els infants com amb les famílies.
Camps de treball

FOTO 3 (1)Els camps de treball són una activitat idònia per als joves, atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local.

Re-coopera Ponent és un camp de treball que es fonamenta en la situació d’urgència actual dels barris de Ponent; amb la necessitat d’integrar el treball comunitari dels joves de Catalunya amb col·laboració amb recursos de la zona d’actuació en la rehabilitació i adequació d’habitatges. Oferint així possibilitats a famílies i comunitats per tal d’apoderar i donar eines per sortir de la zona de risc i exclusió social.

Casals d'Estiu

Els casals d’estiu són un dels espais més idonis on fer un treball educatiu amb l’infant alhora que aquest està gaudint del seu temps d’oci i d’esbarjo. L’estiu és un moment òptim per fer un ampli treball educatiu en aptituds i actituds. Així, fomentem que l’infant creixi i desenvolupi la personalitat enriquint-se a través d’activitats que no són habituals durant el curs.

Programa d'acció social amb EDUCO

FOTO 4L’ONG global Educo col·labora amb la Fundació Casal l’Amic des de 2014 amb el seu Programa d’Acció Social (PAS) dirigit a entitats locals d’atenció a la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat a Espanya que treballen en l’àmbit de l’educació i volen integrar l’enfocament de drets de la infància.

Els objectius del PAS són:

 • Consolidar i mantenir una xarxa d’intercanvi, col·laboració i ajuda mútua entre entitats d’acció social, d’àmbit local, centrades en l’enfocament de drets amb la infància i adolescència i amb prioritat en l’àmbit educatiu.
 • Conformar entre EDUCO i totes les entitats un espai de reflexió i aprenentatge sobre la incorporació de l’Enfocament dels Drets de la Infància en Acció Social.
 • Promoure l’intercanvi i sistematització de bones pràctiques.
 • Analitzar i formar en l’Enfocament de Drets de la Infància i amb especial èmfasi en la Participació Infantil.
 • L’enfortiment institucional a través d’estratègies de sostenibilitat, gestió i aliances.
 • Recolzar financera i organitzativament a entitats amb limitats recursos i experiència constatada, per l’execució de projectes d’àmbit local que treballin amb infància en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, en el sector de la educació.

La metodologia del programa busca la conformació d’un espai de reflexió i aprenentatge on a través de la formació, el debat i el suport entre iguals, es creï una xarxa que asseguri i reforci els avenços, i que permeti explorar en les relacionis de partenariat i col·laboració, així com reflexionar sobre possibles accions conjuntes tant en el camp de la intervenció social com en la incidència política.

Així doncs, la col·laboració d’Educo a la Fundació Casal l’Amic reverteix en dos nivells diferenciats.

FOTO 5Per altra banda, específicament en el projecte socioeducatiu del Centre Obert, en el qual es treballen els Drets de la Infància amb els 40 nens i nenes que assisteixen diàriament al Centre Obert de l’entitat. D’altra banda, la Fundació està apostant per crear una Política de Protecció de la Infància per tal de definir mecanismes que garanteixin una protecció total d’aquells nens, nenes i adolescents que estiguin vinculats a les accions socioeducatives de la Fundació Casal l’Amic.

SUPORT A LA FAMÍLIA

Acompanyament familiar
Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de la indústria des de l’any 1500, quan un impressor desconegut va fer servir una galerada de text i la va mesclar per crear un llibre de mostres tipogràfiques. No només ha sobreviscut cinc segles, sinó que ha fet el salt cap a la creació de tipus de lletra electrònics, romanent essencialment sense canvis. Es va popularitzar l’any 1960 amb el llançament de fulls Letraset que contenien passatges de Lorem Ipsum, i més recentment amb programari d’autoedició com Aldus Pagemaker que inclou versions de Lorem Ipsum.

PROGRAMA PROINFÀNCIA

Programa proinfància

Un programa finançat per l’obra social la Caixa que busca l’atenció Integral de l’infant i llurs famílies en l’entorn dels barris de Ponent de la Ciutat de Tarragona.