PROMOCIÓ ÈXIT ESCOLAR

Garantir la possibilitat de l’èxit escolar a infants adolescents i joves dels barris de Ponent i Sant Salvador amb programes adaptats a les seves necessitats.

TSAE

El Taller de Suport i Acompanyament Educatiu és un programa d’acció educativa orientat a acompanyar als infants i joves en l’adquisició de capacitats i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics.

Els destinataris del servei són els i les alumnes dels centres d’educació infantil i primària del municipi de Tarragona, amb major complexitat educativa derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides.

Les línies de treball són:

 • L’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular de les activitats.
 • Acompanyar al grup d’alumnes en l’adquisició de les competències bàsiques de manera personalitzada
 • Realització de deures, control de l’agenda (han d’agafar l’hàbit de fer-la servir), tècniques d’estudi, estudiar pels exàmens, etc.
 • Promoció d’hàbits de treball.
 • Reforç de les competències en l’àrea de matemàtiques: raonament matemàtic, operacions bàsiques, resolució de problemes.
 • Reforç de les competències lingüístiques. Incidir en la comprensió lectora: habilitats lectores, hàbit lector, lectura cooperativa.
 • Orientació i acompanyament individualitzat per adquirir seguretat i motivació per l’aprenentatge.
 • Acompanyament en el treball personal per potenciar les habilitats socials i comunicatives.

Els 4 objectius generals dels TSAE són:

1. Contribuir a l’adquisició de les competències bàsiques.
2. Adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi.
3. Afavorir una actitud positiva vers l’aprenentatge.
4. Adquirir habilitats i competències socials i psicosocials.

EDUCACIÓ NO FORMAL

Centre Obert

FOTO 8El Centre Obert de la Fundació Casal l’Amic és un projecte socioeducatiu d’atenció a la infància que es desenvolupa al barri Campclar de Tarragona; tot i que també s’atén a infants d’altres barris de ponent.

Està constituït des de 1989 amb el suport del programa Caixa Proinfància.

La finalitat de la tasca socioeducativa que es du a terme en aquest projecte és proporcionar atenció als menors afavorint el seu desenvolupament personal, integració social i adquisició d’aprenentatges, prevenir i detectar situacions de risc i compensar dèficits socioeducatius.

Es treballa mitjançant l’estimulació i promoció del desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, el temps de lleure i la compensació de deficiències socioeducatives de manera individual, de grup, familiar, amb la xarxa i comunitari.

Es duen a terme activitats molt diverses, entre les quals destaquem:

 • Activitats de promoció dels drets dels infants, vinculades al projecte Educo
 • Rugby com a eina d’integració social, en col·laboració amb el Club de Rugbi de Tarragona
 • Activitats de promoció de la resiliència
 • Ús d’espais públics propers i sortides de descoberta del territori tant amb els infants com amb les famílies.

PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA

Programa CaixaProinfància

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies.

El Programa es desenvolupa amb la coordinació, la referència i la prestació de la Fundació Casal l’Amic (FCA) que té com a objectiu principal l’acció social i educativa amb infància, adolescència i joventut, destinada a la prevenció de situacions de risc social en aquests grups.

A través la col·laboració de la xarxa de recursos i entitats del territori per a l’abordatge integral dels Plans de treball de les famílies vinculades, el programa implanta una sèrie de serveis que es presten mitjançant entitats sense ànim de lucre especialitzades en cada àmbit:

 • Reforç educatiu (aula oberta, estudi assistit i reforç individual. + Suport de logopèdia i psicomotor.
 • Atenció psicoterapèutica (atenció individualitzada, a famílies i grups terapèutics).
 • Suport educatiu familiar (tallers: familiars, a dones i fills, i filles víctimes de violència masclista.
 • Serveis d’educació no formal i lleure: centre obert, colònies i casal d’estiu.
 • Cartera de béns: alimentació i higiene infantil, equipament escolar i ulleres/audiòfons.

El programa, per tant, pretén facilitar tant la millora de la situació dels nens i les nenes i de les seves famílies com desenvolupar les competències i el compromís que els han de permetre assumir amb autonomia aquest procés de millora.

Actualment, participen en el programa una cinquantena de famílies cada curs a cada un dels territoris amb una prevalença important, on els NNA d’aquestes fan un recorregut educatiu als serveis al llarg de diversos cursos acadèmics.

Als barris de Ponent es va iniciar al curs 2015-2016 i a Sant Salvador es va començr a al curs 2016-2017.